poppy-dog-commission

golden retriever dog sculpture

Golden Retriever Dog sculpture